Team Quality - genvägen till bra resultat

Det här är en grundmodell för teamutveckling, som både förklarar varför det är viktigt och vad som är de viktigaste faktorerna att arbeta med.

Nästan alla verksamheter, och grupper, finns för att skapa ett resultat.
För att resultatet ska vara långsiktigt hållbart behöver vi se på tre aspekter av resultat.
Lönsamhet eller effektivitet, som kan mätas i pengar.
Välmående, för de inblandade.
Och att det blir rätt kvalitet i leveransen.
Kortsiktigt kan vi prioritera bort en av dem - men aldrig långsiktigt.

Olika resultat med samma förutsättningar
Vi kan tydligt se att olika verksamheter, som finns i samma miljö och med samma yttre förutsättningar (bransch, konjunktur, marknad, etc) har mönster som ser olika ut.
En del av dem levererar hög lönsamhet/effektivitet + hög kvalitet + ett stort välmående hos medarbetarna.
Dessa lyckas också ofta kunna behålla det över tid.
Medans andra levererar ett sämre sammanlagt resultat. Tyvärr också det över tid...

Teamet i fokus
Utöver individen är den minsta enheten i verksamheten den grupp eller det team som utgör vardagen för de som ska leverera resultatet.
Det är också där den största potentialen och påverkan finns för den vardagliga förmågan att leverera ett stort långsiktigt, hållbart resultat.

Externa faktorer påverkar
Alla verksamheter ”utsätts” för påfrestningar:
Kundkrav, konkurrens, ändrade förutsättningar, marknaden, lagstiftning, omständigheter...
Det finns tryck - yttre faktorer - som påverkar alla verksamheter, grupper och team.
Hela tiden.
Och de förändras också över tid.

Intern otydlighet spär på
Med otydliga mål, dåliga strukturer och samspel samt andra negativa (men vanliga) aspekter får vi också inre ”hot”:
Otrygghet, osäkerhet, förvirring, ineffektivitet, intern konkurrens och olika agendor.

Det gör verksamheten utifrånstyrd, vinglig och otydlig.

Tydlighet och ansvar stabiliserar
När vi är överens om tar personligt ansvar för det vi är överens om - då ökar den inre stabiliteten och tryggheten.
Energin lägger inte på intern otrygghet.
Då blir de yttre faktorerna mer hanterbara. Vi kan möta dem på ett helt annat sätt, vara proaktiva och till och med dra nytta av den yttre energin.

Verksamheten blir mer innifrånstyrd, stabilare och tydligare.

Fem interna faktorer påverkar Team Quality

Dessa fem, utvecklingsbara, faktorer spelar en avgörande roll för teamets prestation, dess Team Quality. Fördelen med dem är att gruppen, eller teamet, äger dessa faktorer. De kan påverka dem helt och hållet!

MÅL
Att det finns ett tydligt uttalat gemensamt uppdrag.
Att det finns korta och långa mål, värda att fira.

STRUKTURER
Att det finns relevanta möten som bidrar till att uppfylla målen.
Att besluts- och informationsstrukturer gynnar leveransen.
Att roller och ansvarsområden är tydliga och accepterade.

SAMSPEL
Att teamets interna samspel är så öppet och tydligt som behövs för uppdragets bästa.
Att samspelet med externa parter är så öppet och tydligt som behövs.

UTVECKLINGSKULTUR
Att det i vardagen finns ett löpande lärande.
Att kompetensen utvecklas.
Att mål, strukturer mm löpande uppdateras och ifrågasätts.

ENGAGEMANG
Att det finns ett högt engagemang i uppgiften.
Att det finns ett tydligt värde i leveransen.
Att det finns gemensamt fokus på vad som är viktigt just nu.

Tydlig metodik för ökad Team Quality

Det finns en tydlig metodik för att öka arbetsgruppens Team Quality.
Det är två enkla steg...

KOM ÖVERENS
Ha tillräckligt mycket samtal kring de fem områdena för att gruppen ska komma överens om vad som gäller för er kring mål, strukturer, samspel, utvecklingskultur och engagemang.
Hur vill ni ha det i er vardag?

TA PERSONLIGT ANSVAR
Om alla tar personligt ansvar för att hålla dessa fokus och göra det ni är överens om - så kommer det också att bli så.
Om inte - så kommer det inte heller att bli så...

POINT OF LIGHT
I litteraturen kallas de som håller med och tar ett högt personligt ansvar för Points of Light, de är verksamhetens ”strålande ljus”.
Lite mer vardagligt så är de Polare till organisationen.